เกี่ยวกับ Torry Drink

เกี่ยวกับ Torry Drink

TorryDrink เสริมวิตามินและสังกะสีที่เด็กไทยขาด และได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อได้รับอย่างเพียงพอ ทำให้มีพัฒนาการด้านความสูงเพิ่มขึ้นกว่าปกติภายใน 2 เดือน และเห็นผลความแตกต่างที่ชัดเจนภายใน 6 เดือน

TorryDrink พัฒนาและปรับปรุงจากผลงานการวิจัยของอาจารย์แพทย์ชาวไทย ถึงการพบการขาดแร่ธาตุโดยเฉพาะสังกะสี และวิตามินบางชนิดในเด็กวัยเรียน TorryDrink มีวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญที่เด็กในวัยเรียนส่วนมากขาด หรือได้ไม่เพียงพอ ซึ่งจากงานวิัจัยพบว่าเมื่อเด็กในวัยเรียนได้รับการเสริมแร่ธาตุ และวิตามินอย่างสม่ำเสมอ พบว่าเด็กนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมสารอาหารดังกล่าวมีพัฒนาการด้านความสูงอย่างมีประสิทธิภาพกว่าเด็กนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมสารอาหาร 

ความสูงของเด็กไทยดีขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อน แต่หากเทียบกับชาติในเอเซียด้วยกัน หลายประเทศที่อดีตเคยมีความสูงน้อยกว่าคนไทย แต่ปัจจุบันกลับมีความสูงมากกว่าคนไทย  เช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือสิงค์โปร์ เมื่อประมาณ 3 ปีก่อนมีงานวิจัยตีพิมพ์จากอาจารย์ภาควิชากุมารเวช จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับปัญหาการขาดสารอาหารบางชนิดในประเทศไทย และได้ทำการวิจัยเสริมแร่ธาตุและวิตามินให้เด็กนักเรียนระดับประถม โดยคอมพิวเตอร์สุ่มเด็กแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับการเสริมสารอาหาร กับกลุ่มเด็กไม่ได้เสริม(ทานเครื่องดื่มชนิดเดียวกันแต่ไม่ได้เสริมแร่ธาตุและวิตามิน) โดยผู้วิจัย และเด็กก็ไม่ทราบว่าใครอยู่กลุ่มไหน เมื่อครบ 6 เดือน เมื่อเก็บข้อมูลเด็กทั้งสองกลุ่มแล้ววิเคราะห์ พบว่าเด็กในกลุ่มที่ได้เสริมสารอาหารมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตด้านความสูงเหนือกว่ากลุ่มไม่ได้เสริมอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

จากงานวิจัยดังกล่าว รวมถึงงานวิจัยอีกหลายงานวิจัยบ่งบอกถึงแม้ว่าเด็กไทยจะได้รับสารอาหารที่ดีขึ้น การดื่มนมมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงเด็กไทย(รวมไปถึงเด็กในเอเซีย) สามารถพัฒนาการด้านความสูงได้มากขึ้น หากได้รับสารอาหารที่มักจะขาดอย่างเพียงพอ

TorryDrink เป็นผงชงน้ำผลไม้ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานวิจัยดังกล่าว และใช้เวลากว่า 3  ปี ในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถผลิตเป็นเครื่องดื่มสำหรับเด็กได้จริง ด้วยมุ่งหวังให้เด็กไทยสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าในทางทฤษฎีจากงานวิจัย(ที่จำเป็นต้องการวัดผลประสิทธิภาพว่ามีนัยยะหรือไม่ประสิทธิภาพในการเพิ่มความสูง) คือที่ 6 เดือน แต่ในทางปฏิบัติแนะนำให้ดื่มสม่ำเสมอเป็นประจำ เพราะในเด็กไทยมีแนวโน้มขาดแร่ธาตุสังกะสี และวิตามินบางชนิด ร่างกายได้รับเท่าไหร่มักใช้หมดเพื่อการเจริญเติบโตจนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ในส่วนของเด็กที่ใกล้สิ้นสุดการเจริญเติบโต (อายุประมาณ 16 ปีขึ้นไปในผู้หญิง และ 18 ปีขึ้นไปในผู้ชาย) หากรับประทานเป็นประจำเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนแล้วไม่มีการเพิ่มของความสูงขึ้นเลย ในกรณีนี้มีแนวโน้มที่แผ่นการเจริญเติบโตจะปิดแล้ว TorryDrink อาจะไม่มีประโยชน์ แต่หากยังมีการเพิ่มของความสูงเกิดขึ้น แนะนำให้รับประทานต่อไป จนกว่าความสูงจะหยุดลง

Torry drink ควรดื่มรับประทานทุกวัน หรืออย่างน้อย 5วันต่อสัปดาห์ แนะนำดื่มก่อนรับประทานอาหาร และไม่ควรรับประทานพร้อมนม (แคลเซียมในนมจะรบกวนการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิด) Torry drink ไม่สามารถทดแทนการดื่มนม และอาหารได้ (Torry drink เสริมในส่วนที่เด็กมักจะขาด แต่ไม่สามารถทดแทนทุกสิ่งได้) เด็กในวัยเจริญเติบโต ควรได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และรับประทานอาหารที่หลากหลาย

Torry drink พัฒนาสูตรอิงตามงานวิจัย ซึ่งช่วยให้เด็กในวัยเรียนที่ดื่มเป็นประจำสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยจากงานวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนไทยที่ได้รับแร่ธาตุ และวิตามิน ในระดับที่เหมาะสม รับประทานต่อเนื่อง เมื่อประเมินที่ 6 เดือน เด็กในกลุ่มที่รับประทานเครื่องดื่มที่เสริมแร่ธาตุและวิตามินอย่างสม่ำเสมอ มีความสูงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มอย่างมีนัยยะสำคัญ แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าแผ่นการเจริญเติบโต(Growth plate)ของคุณปิดแล้ว การดื่ม Torry drink จะมีประโยชน์เพียงบำรุงสุขภาพ ไม่ได้ทำให้สูงขึ้นแต่อย่างใด

Torry drink รับประทานได้ทุกวัย แต่จะเหมาะสมมากกับเด็กในวัยเจริญเติบโต 3-18 ปี เพราะในวัยนี้พบว่าร่างกายมีความต้องการสารอาหารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต แต่กลับพบว่าเด็กในวัยนี้มักได้รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอต่อร่างกาย  จากงานวิจัยในเด็กวัยเรียนในประเทศไทยพบว่า กว่า 40%ของเด็กวัยเรียนไทย และเอเซีย(บางประเทศมากกว่า50%)ได้รับแร่ธาตุ และวิตามินบางอย่างไม่เพียงพอ Torry drink ได้พัฒนาโดยการเสริมแร่ธาตุที่มักจะได้รับไม่เพียงพอเหล่านั้น ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยา

Torry drink ไม่ใช่อาหารเสริม ได้จดทะเบียนกับ คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ โดยจัดอยู่ในหมวดเครื่องดื่ม

Torry drink เป็นการสกัดน้ำผลไม้และแปรรูปเป็นรูปผงชงดื่มโดยได้ทำการเติมแร่ธาตุและวิตามินที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าเด็กในวัยเรียนมักได้รับไม่เพียงพอ และเมื่อได้ดื่มเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างความสูงได้ Torry drink จัดอยู่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้ขึ้นทะเบียนกับ คณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ Torry drink ไม่ใช่อาหารเสริม

Powered by MakeWebEasy.com