เมื่อไหร่เด็กผู้หญิงจะหยุดสูง?

62466 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เมื่อไหร่เด็กผู้หญิงจะหยุดสูง?

 

ในช่วงก่อนวัยรุ่น ที่อายุเท่ากันเด็กชายและเด็กหญิงมักมีการเพิ่มของความสูงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนเด็กผู้ชาย (ภาพที่ 1) ช่วงนี้เด็กผู้หญิงจะเริ่มมีพัฒนาการเข้าสู่วัยสาว (มีหน้าอก มีขนหัวหน่าว) ความสูงของเด็กผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วงเวลาที่มีความสูงอย่างรวดเร็วในช่วงวัยรุ่นนี้จะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี จากนั้นความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ และหยุดสูงในที่สุด

 

 ภาพที่ 1 กราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของเด็กในแต่หละวัย จะแสดงให้เห็นความสูงต่อปีตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นสุดความสูงจะเห็นได้ความสูงของทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะสูงสุดเมื่อขวบปีแรกที่ความสูง 25 เซนติเมตรต่อปีจากนั้นจะลดลดและมีความสูงต่อปีที่ใกล้เคียงกันทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ต่อมาในเด็กผู้หญิงที่อายุ 8-13 ปีจะเข้าสู่ระยะวัยรุ่นก่อนเด็กผู้ชาย ส่วนเด็กผู้ชายจะเข้าสู่ระยะวัยรุ่นหลังเด็กผู้หญิงประมาณ 2 ปี ที่ช่วงนี้ความสูงต่อปีจะเพิ่มมากขึ้น จนมีความสูงเพิ่มขึ้นสูงสุด (Peak Height Velocity "PHV") ช่วงที่มีความสูงต่อปีเพิ่มขึ้นมาก หรือ Growth Spurt จะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี ซึ่งหลังจากนั้นการเพิ่มขึ้นของความสูงจะค่อยๆลดลงจนสิ้นสุดการเพิ่มของความสูงที่ 14-15 ปีในผู้หญิง และ 17-18 ปีในผู้ชาย

 

อายุทีเด็กผู้หญิงหยุดสูงขึ้นอยู่กับว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นสาว และมีประจำเดือนครั้งแรกเร็วแค่ไหน ในเด็กสาวส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุที่เข้าสู่วัยสาวระหว่าง 8-13 ปี ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวจะมีช่วงที่มีความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Growth sprut) ระหว่างอายุ 10-14 ปี โดยพบว่า ช่วงที่มีความสูงอย่างรวดเร็วมากที่สุด(Peak Height Velocity "PHV") จะเกิดขึ้นก่อนการเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก (โดยทั่วไปการเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกของเด็กผู้หญิงอยู่ที่อายุประมาณ 12 ปีครึ่ง)  

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงพัฒนาการของเด็กผู้หญิงกับความสูง โดยจะเห็นว่า เมื่อเทียบระดับพัฒนาการความเป็นสาวของเด็กผู้หญิงตาม Tanner Staging กับความสูงต่อปี ที่ระดับ 2 (Tanner Staging) เด็กผู้หญิงจะมีพัฒนาการทางด้านความสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการเพิ่มของความสูงสูงสุดที่ระดับ 3 จากนั้นการเพิ่มของความสูงจะมีอัตตราที่ลดลง จนต่อมาเด็กผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือน เข้าสู่ที่ระดับ 4 ซึ่งที่จุดนี้เด็กจะมีการเพิ่มของความสูงไม่มาก และสิ้นสุดความสูงที่ 14-15 ปี หรือประมาณ 2 ปีหลังมีประจำเดือนครั้งแรก 

 

ประจำเดือนครั้งแรกจะมีขึ้นหลังจากช่วงที่มีการเพิ่มของความสูงสูงสุดแล้ว (ภาพที่ 2) โดยทั่วไปช่วงที่มีการเพิ่มของความสูงสูงสุดจะอยู่ที่อายุ 12 ถึง 13 ปี ซึ่งช่วงนั้นเด็กผู้หญิงสามารถสูงเพิ่มขึ้นได้ถึง 7-8 เซนติเมตรต่อปี จากนั้นเด็กผู้หญิงจะเริ่มหยุดสูงที่อายุ 14-15 ปี หรือประมาณ 2 ปีหลังจากการมีประจำเดือนครั้งแรก

เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นพัฒนาการของความเป็นสาวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน แต่ต่างกันที่ในแต่หละคนจะเข้าสู่ช่วงนี้ที่แตกต่างกัน (หลากหลายได้ถึง 8-13 ปี) การเข้าสู่วัยสาววัย (เร็วกว่า 8 ปี) นอกจากเด็กจะต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เร็วกว่าคนอื่น เด็กยังมีแนวโน้มจะเตี้ย เนื่องจากเข้าสู่วัยสาวเร็วทำให้ประจำเดือนมาไว และหยุดสูงในอีกประมาณ 2 ปีหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรก

การติดตามพัฒนาการเข้าสู่วัยสาวของเด็กผู้หญิง เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองสามารถใช้ติดตามพัฒนาการของลูก หลายครั้งที่เด็กเข้าสู่วัยสาวเร็ว สามารถแก้ไขได้เมื่อพบแพทย์แต่เนิ่นๆ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุ จนถึงรักษาและชะลอภาวะดังกล่าว วิธีที่แพทย์นิยมใช้ในการประเมินระดับพัฒนาการเข้าสู่วัยสาว คือ Tanner Staging (ภาพที่ 3) ซึ่งเมื่อนำมาประมวลกับกราฟพัฒนาการของเด็กผู้หญิงกับความสูง (ภาพที่ 2) ก็จะสามารถทำให้ผู้ปกครองง่ายต่อการติดตามแนวโน้มความสูงของลูกสาวของท่านได้

 

ภาพที่ 3 แสดง Tanner Staging (ในกรณีเด็กผู้หญิงจะประเมินโดยใช้ลักษณะหน้าอก และขนหัวหน่าวเป็นตัวชี้วัด) เนื่องจากเด็กผู้หญิงแต่หละคน มีพัฒนาการความเป็นสาวแตกต่างกัน มีอายุที่เข้าสู่งวัยสาวแตกต่างกัน Tanner Staging จะเป็นตัวบอกระดับของพัฒนาการความเป็นสาว ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถใช้ติดตามระดับของพัฒนาการความเป็นสาว ควบคู่ไปกับพัฒนาการอื่นๆ (เช่นความสูง อายุ) แล้วนำมาประมวลผล วินิจฉัย และรักษาได้

Powered by MakeWebEasy.com