การผ่าตัดเพิ่มความสูง ตอนที่ 2 การยืดความยาวกระดูก (Limb Lengthening)

2743 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การผ่าตัดเพิ่มความสูง ตอนที่ 2 การยืดความยาวกระดูก (Limb Lengthening)

ภาพจาก Blog ของ Chandler Crews

รูปที่ 1 Chandler Crews มีปัญหาด้านความสูงแล้วขาผิดรูปจากความผิดปกติแต่กำเนิด เธอได้การผ่าตัดขาแก้ความผิดรูปรวมถึงการยืดความยาวกระดูกแขน ต้นขา และขา หลังสิ้นสุดการรักษาทั้งหมด เธอมีความสูงเพิ่มจาก 3 ฟุต 10 นิ้ว เป็น 4 ฟุต 11 นิ้ว (ความสูงเพิ่มขึ้น 33 เซนติเมตร)

 

การยืดความยาวกระดูก คือการผ่าตัดแยกกระดูกรวมถึงกระบวนหลังผ่าตัดในการยืดความยาวของกระดูก และเนื้อเยื่อโดยรอบ( ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด) ในอัตราที่เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก (external fixator) หรืออุปกรณ์ภายใน (internal fixator) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะได้ความยาวของกระดูกนั้นอย่างถาวร (หากเป็นการยืดความยาวกระดูกช่วงล่างของร่างกาย คือกระดูกต้นขา กระดูกขา หรือทั้งสองแห่ง ก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร)

 

รูปที่ 2 กระบวนการยืดความยาวกระดูกจะเริ่มจากการแยกกระดูกเป็นสองส่วนในตำแหน่งที่ต้องการยืด ด้วยวิธีที่เรียกว่า Corticotomy (แยกเฉพาะส่วนนอกของกระดูก หลอกเลือดภายในโพรงกระดูก และเยื่อหุ้มกระดูกมีการบาดเจ็บน้อยที่สุด) จากนั้นจะเริ่มทำการยืดกระดูก ในอัตราประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อวัน โดยร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อตามการยืดซึ่งส่วนนี้จะค่อยๆเปลี่ยนส่วนนี้เป็นกระดูก จนเมื่อได้ความยาวที่ต้องการ ก็จะหยุดทำการยืด และรอให้ส่วนที่ยืดนั้นเปลี่ยนจนเป็นแท่งกระดูกที่สมบูรณ์

 

กระบวนการยืดความยาวกระดูกจะเริ่มจาก

แพทย์และผู้ป่วยได้พิจารณาร่วมกันถึง ความสูงและสัดส่วนที่ต้องการ จากนั้นก็พิจารณาถึงกระดูกช่วงส่วนที่จะทำการยืด ความเป็นไปได้ ระยะเวลา หลังจากที่ทราบเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยก็เข้าสู่ 

1.การผ่าตัดแยกกระดูกและยึดกระดูกด้วยอุปกรณ์ กระบวนการนี้จะทำในห้องผ่าตัดโดยแพทย์จะทำการเปิดแผลขนาดเล็กเพื่อให้มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด แล้วใช้อุปกรณ์แยกกระดูกที่ต้องการออกเป็นสองส่วน(Corticotomy) หลังจากแยกออกจากกันแล้ว แพทย์จะทำการยึดกระดูกให้มั่นคงอยู่ในแนวเดิมด้วยอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์นี้นอกจากจะยึดกระดูกแล้วยังสามารถปรับยืดกระดูกได้ในขั้นตอนถัดไป อุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ อุปกรณ์ที่ยึดและยืดกระดูกจากภายนอก และอุปกรณ์ที่ยึดและยืดกระดูกจากภายใน

 

 รูปที่ 3 อุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกแบบภายนอก ชนิด ILIZAROV

 

 รูปที่ 4 ภาพถ่ายรังสีในระยะต่างๆ ในการยืดกระดูกขาขวา ด้วยอุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกแบบภายนอก ชนิด ILIZAROV. 1-ภาพรังสีภายหลังการผ่าตัดจะเห็นรอยแยกกระดูกขาที่รอการยืด อยู่ระหว่างตัวโครง ILIZAROV 2-ภาพรังสีในช่วงระยะยืดกระดูก จะเห็นว่าตัว ILIZAROV ถูกถ่างออก ส่วนกระดูกขาก็ยืดออก เกิดช่องว่างซึ่งจะเห็นเงาสีขาวๆของการสร้างเนื้อเยื่อ และกระดูกเกิดขึ้น 3-ภาพรังสีในช่วงสิ้นสุดการยืดกระดูก เมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้ว จะเห็นว่าตัว ILIZAROV ถูกถ่างออกจนเกือบสุดแกนเหล็ก ช่องว่างแยกออกมาขึ้น ภายในมีเนื้อเยื่อและเกิดเงาการสร้างกระดูกมากขึ้น 4-5 ภาพรังสีในช่วงรอกระดูกแข็ง จะเห็นการสร้างกระดูกเกิดมากขึ้นจนใกล้เคียงกับกระดูกปกติ ที่ช่วงนี้โครง ILIZAROV ยังคาไว้เพื่อเป็นโครงสร้างความมั่นคงให้กระดูกได้สร้างตามแนวที่ยืด 6-ภาพรังสี หลังจากถอด ILIZAROV เนื่องจากกระดูกมีความแข็งแรง สามารถรับแรงได้แล้ว

 

2.ระยะยืดกระดูก(Distraction Phase) หลังจากการผ่าตัดจะพักประมาณ 5-7 วัน จากนั้นจะเข้าสู่ระยะยืดกระดูก โดยระยะนี้ผู้ที่เข้ารับการยืดกระดูกจะทำการปรับอุปกรณ์ของตัวเองวันหละ 3-4 ครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ที่ยืดกระดูกยืดออก (ในแต่หละอุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกจะมีวิธีการแตกต่างกัน) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อวัน ตัวอย่างเช่นปรับครั้งหละ 0.25 มิลลิเมตรต่อครั้ง 1 วันทำ 4 ครั้ง เมื่อทำการยืดความยาวกระดูกตามที่ต้องการ ก็จะสิ้นสุดระยะยืดกระดูก

3.ระยะรอกระดูกแข็งตัว (Consolidation Phase) ที่ระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการสร้างกระดูกขึ้นตามแนวที่ทำการยืด จนเมื่อการสร้างกระดูกเกิดขึ้นจนแข็งแรงพอ อุปกรณ์ที่ใช้ยืดและยืดกระดูกก็จะไม่มีความจำเป็น และสามารถถอดออกได้

 

ภาพจาก Blog ของ Chandler Crews

รูปที่ 5 Chandler Crew  ภาพในขณะเธอทำกายภาพบำบัด ในระหว่างที่ทำการยืดกระดูกขาและต้นขา ด้วย อุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกชนิดภายนอก การกายภาพเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงทำการยืดกระดูก เพราะความปวดตึงของเนื้อเยื่อต่างๆจากการยืด จะเป็นข้อจำกัดในการยืดกระดูก การบริหาร เคลื่อนไหวให้เกิดความยืดหยุ่น จะช่วยลดความตึง และลดความปวด จากภาพแสดงให้เห็นอุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกชนิดภายนอก

 

ภาพจากวิดีโอแนะนำ Bentzbone

รูปที่ 6 ภาพแสดงอุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกแบบภายใน แบบ Betztbone ซึ่งจะอยู่ภายในกระดูกที่ต้องการยืด มองไม่เห็นจากภายนอก สะดวกในการทำกายภาพมากขึ้น ตัวอุปกรณ์ใช้วิธีการบิดหมุนส่วนปลายของกระดูกเพื่อกระตุ้นกลไก เช่นยืดกระดูกต้นขาก็จะทำการบิดหมุนเข่าให้ได้ยินเสียง "คลิก" เป็นสัญญาณว่าทำการยืดแล้ว


กระบวนการยึดความยาวกระดูกนอกจากจะยุ่งยาก ใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง และมีความเจ็บปวดในแต่หละขั้นตอน แต่หลายคนก็เต็มใจที่จะรับการรักษาด้วยวิธีการนี้ เพราะว่าไม่วิธีการใดที่จะทำให้สูงได้ถาวรในกรณีที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนอกจากวิธีการนี้ ในบทความต่อๆไปจะนำเสนอเกี่ยวกับ การยืดความยาวกระดูกด้วยอุปกรณ์ชนิดต่างๆ 


Powered by MakeWebEasy.com